odwiedź nas w serwisach:

Usługi

Warunki rezerwacji

Poniższy regulamin jest integralną częścią umów świadczonych przez Florydę w Juracie i zostaje udostępniony na stronie internetowej oraz w formie pisemnej na recepcji.

Zasady rezerwacji i pobytu:

 1. Rezerwacja pobytu poza  sroną booking.com jest związana z uzyskaniem informacji o dostępności pokoju oraz z wpłaceniem bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości usługi.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z przyjęciem ogólnych zasad rezerwacji i pobytu.
 3. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia osobiście, telefonicznie, lub we Florydzie w Juracie lub przez portal booking.com.
 4. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłynięciu zadatku na konto podane na stronie internetowej.
 5. Zadatek nie podlega zwrotowi. Prosimy o przemyślane rezerwacje. Kwota zadatku stanowi pokrycie kosztów Florydy z tytułu rezerwacji pokoju.
 6. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Florydy.
 7. Pozostała suma wynikająca z zamówionej usługi zostanie uregulowana w dniu przyjazdu Gościa.
 8. Wszelkie opłaty za świadczone przez Florydę usługi, powinny być dokonywane w miejscu siedziby lub na rachunek bankowy.
 9. Podawane ceny zawierają podatek VAT od towarów i usług.

Prawa i obowiązki:

 1. Goście mają prawo do korzystania z usług Florydy w Juracie zgodnie z ofertą.
 2. Goście mają prawo do zgłaszania na recepcji uwag i sugestii dotyczących ich pobytu.
 3. Goście są zobowiązani podczas pobytu we Florydzie do przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów porządkowych.
 4. Gość będzie się stosował do wskazówek przedstawicieli Florydy w celu umożliwiającym jak najlepszą realizację pobytu.
 5. W przypadku naruszania przez Gościa w sposób rażący i natarczywy zasad lub porządku zagrażającego życiu i zdrowiu innych Gości i personelu, Pensjonat ma prawo rozwiązać umowę z tym Gościem w trybie natychmiastowym.
 6. Gość przebywający we Florydzie jest odpowiedzialny za sprzęt i wyposażenie swego pokoju. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu lub wyposażenia pokoju Gość ponosi odpowiedzialność finansową. Dotyczy to również sprzętu użyczanego przez Florydę na czas pobytu – np. rowerów.
 7. Obowiązkiem Gościa jest zgłoszenie się do recepcji w dniu wymeldowania i zakończenia pobytu we Florydzie w celu dokonania odbioru pokoju, rozliczenia dodatkowych zamówień oraz zgłoszenia uwag lub zgłoszenia uszkodzeń i zagubienia sprzętu lub wyposażenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i nie rozliczenia się, Floryda ma prawo do roszczeń finansowych w razie zatajenia uszkodzeń, zagubień i nie wniesienia zapłaty za wykorzystane usługi i pobyt.
 8. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 7 rano z wyłączeniem imprez organizowanych przez Florydę.

Pozostałe informacje:

 1. Doba : przyjazd Gościa od godziny 15, wyjazd Gościa do godziny 11.
 2. Jeżeli personel Floryda stwierdzi, że w pokoju Gościa nocują osoby do tego nieuprawnione, za które nie została wniesiona stosowna opłata, to obciąży Gościa karą umowną w wysokości 150% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 3. W pokojach Florydy obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich urządzeń i substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Gości.
 4. Na terenie Florydy obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz budynku.
 5. Na terenie parkingu obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego i Floryda nie odpowiada za straty wynikające z ich nieprzestrzegania.
 6. Podczas korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie Florydy Gość zobowiązany jest do korzystania z  niego w sposób zgodny z polskim prawem oraz nienaruszający interesów osób trzecich.

Odpowiedzialność:

 1. Floryda zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów świadczeń i usług niewykorzystanych przez Gości w części lub w całości, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Gościa.
 2. Floryda zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym okresie przed rozpoczęciem pobytu z powodu zdarzeń losowych niezależnych od Florydy. Floryda zobowiązana jest do zwrotu należności lub do przedstawienia oferty alternatywnej.
 3. Rzeczywisty wygląd pokoi może się różnić od widocznych na zdjęciach.
 4. Floryda ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy wartościowe Gości złożone do depozytu i potwierdzone stosownym wpisem.

Reklamacje:

 1. Reklamacje związane z pobytem Gościa należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela Florydy po stwierdzeniu podstawy do ich zgłoszenia. Przedstawiciel Florydy zbada zasadność zgłoszonej reklamacji.
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na terminy pobytu Gościa oraz na wysokość płatności za usługę.
 3. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie i o jej wyniku oraz propozycjach załatwienia sprawy Gość zostanie poinformowany przez przedstawiciela Florydy.

Informacje dodatkowe

Ważne informacje, adresy i telefony w Juracie:

 

 

Kontakt

Floryda Jurata
Wojska Polskiego 17
84-141 Jurata

 

kom 781 84 84 24 
mail: hotelfloryda.pl@gmail.com

zaoferuj, szukaj dojazdu

https://goo.gl/maps/TbZcw8dsNwm

https://binged.it/2Jo88dr

www.blablacar.pl

http://rozklad.sitkol.pl/